Trở vàng độ đèn

50.000

Mã sản phẩm: Trở giải mã 50w

Công suất: 50W (6-10-15 ôm)